info@hcma.vn 036 753 19912

Diễn giả hội thảo chuyên đề 1

Bộ Trưởng Nguyễn Văn Hùng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Diễn giả hội thảo chuyên đề 2

GS. Julia Gaimster

Đại học RMIT

PGS. TS. Joana Woronkowicz

Đại học Indiana

Đăng ký tham dự

Phiên tham dự

Đăng ký tham dự

Phiên tham dự