info@hcma.vn 036 753 19912

Diễn đàn Phát triển địa phương

THỰC THI MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN TRONG TRẠNG THÁI BÌNH THƯỜNG MỚI

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh
Đồng Chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
GS Trần Ngọc Anh, Đại học Indiana

Đăng ký tham dự

Phiên tham dự

Đăng ký tham dự

Phiên tham dự